Lectio Divina

Wat is de essentie van de Lectio Divina? Van Mozes is gezegd dat "de Heer de gewoonte had van aangezicht tot aangezicht tot Mozes zo te spreken zoals een man spreekt tot zijn vriend." De Heer had de gewoonte om tot Mozes te spreken. De Heer spreekt. Mozes luistert. Het gaat erbij Lectio Divina helemaal niet om een tekst te lezen: het is eerder een kwestie van het de Heer mogelijk maken te spreken en om het Woord van de Heer te ontvangen in een geest van aanbidding en ontzag, in stilte. Het woord dat in de stilte van ons hart opstijgt, is altijd een woord van antwoord op het Woord. Lectio Divina is niet veel lezen en ook niet veel spreken. Het is het ervaren van de goddelijke intimiteit. Het is de nabijheid van een God die zichzelf aan zijn schepsel openbaart door middel van de woorden die Hij uit. De woorden die tot ons worden gericht door God zijn een uitstorting van goddelijk leven, van licht en liefde, in de ziel.

De tekst van Exodus voegt eraan toe dat de Heer de gewoonte had tot Mozes te spreken "van aangezicht tot aangezicht, zoals een man spreekt tot zijn vriend". In de Lectio Divina wordt het aangezicht van de Heer, stralend van de heerlijkheid van de Vader, aan ons geopenbaard. St. Paulus zegt dat "het licht van de kennis van de heerlijkheid van God" ons wordt gegeven "in het gelaat van Christus." In de Lectio Divina komt het gelaat van Christus nabij, heel dichtbij ons gelaat. Deze ontmoeting van aangezicht tot aangezicht brengt verandering teweeg. Men kan geen Lectio Divina beoefenen dag in dag uit, jaar in jaar uit, zonder dat de ziel langzaam maar zeker wordt omgevormd.

Lectio Divina is een relatie in een intiem gesprek van aangezicht tot aangezicht dat alleen door geloof mogelijk wordt gemaakt. En dit intieme gesprek -van aangezicht tot aangezicht- is omvormend. Met onbedekt gelaat de heerlijkheid van de Heer aanschouwend, worden wij allen geleidelijk omgevormd tot Zijn gelijkenis in heerlijkheid. Mozes durfde te bidden: "Ik bid U toon mij Uw heerlijkheid". Deze wens om de heerlijkheid van God te zien is op zichzelf Gods gave. In de Lectio Divina is het gebed van Mozes wonderbaarlijk volbracht in Christus. "Ik bid U, toon mij Uw heerlijkheid". De Vader antwoordt: "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde in wie ik welbehagen heb; luistert naar Hem". Dat is het geheim van de Lectio Divina: willen wij de heerlijkheid van God aanschouwen, dan dienen wij te luisteren naar Gods Zoon, de veelgeliefde, de Bruidegom van de Kerk.

 copyright Father Marc-Daniel, O.CIST.

TERUG